Tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại sau đây KHÔNG thuộc tiêu thức phân loại nguyên liệu, vật liệu:

Tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại sau đây KHÔNG thuộc tiêu thức phân loại nguyên liệu, vật liệu:

A. Theo yêu cầu quản lý và ghi chép của kế toán

B. Theo nội dung, tính chất kinh tế

C. Theo nguồn hình thành

D. Theo công dụng, mục đích sử dụng nguyên liệu, vật liệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại sau đây không thuộc tiêu thức phân loại nguyên liệu, vật liệu:

Tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại sau đây không thuộc tiêu thức phân loại nguyên liệu, vật liệu:

A. Theo công dụng, mục đích sử dụng nguyên liệu

B. Theo nội dùng, tính chất kinh tế

C. Theo yêu cầu quản lý và ghi chép của kế toán

D. Theo nguồn hình thành

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại sau đây không thuộc tiêu thức phân loại nguyên liệu, vật liệu:

Tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại sau đây không thuộc tiêu thức phân loại nguyên liệu, vật liệu:

A. Theo yêu cầu quản lý và ghi chép của kế toán

B. Theo nội dung, tính chất kinh tế

C. Theo nguồn hình thành

D. Theo công dụng, mục đích sử dụng nguyên liệu, vật liệu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng