Tiêu đề của trang nằm trong thẻ tag…

Tiêu đề của trang nằm trong thẻ tag…

A.  Body

B. Head

C. Division

D. Table

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: