Tiêu chuẩn ISO-14598 đưa ra:

Tiêu chuẩn ISO-14598 đưa ra:

A. Đưa ra quy trình đánh giá tính an toàn cho sản phẩm phần mềm

B. Đưa ra quy trình đánh giá hiệu quả của phần mềm

C. Đưa ra quy trình đánh giá chất lượng cho sản phẩm phần mềm

D. Đưa ra quy trình đánh giá tính khả dụng cho sản phẩm phần mềm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: