Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào:

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào:

A. Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống

B. Dữ liệu và điều khiển của hệ thống

C. Tính chức năng của hệ thống

D. Những chi tiết thực thi của hệ thống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào :

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào :

A. Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống

B. Dữ liệu và điều khiển của hệ thống

C. Tính chức năng của hệ thống

D. Những chi tiết thực thi của hệ thống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: