Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào:

Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK phải trả viên chức (334)

B. Bên nợ TK phải trả các đối tượng khác (335)

C. Bên nợ TK tạm ứng (312)

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào:

Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào:

A.  Bên nợ TK phải trả viên chức (334)

B. Bên nợ TK phải trả các đối tượng khác (335)

C. Bên nợ TK tạm ứng (312)

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK tạm ứng (141)

B. Bên nợ TK phải trả viên chức (334)

C. Bên có TK phải trả viên chức (334)

D. Không trường hợp nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng