Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000

Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000

A. Nợ TK 661: 30.000Nợ TK 662: 10.000

Có TK 334: 40.000

B. Nợ TK 461: 40.000Có TK 334: 40.000

C. Nợ TK 661: 10.000Nợ TK 662: 30.000

Có TK 334: 40.000

D. Nợ TK 334: 40.000Có TK 111: 40.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000

Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000

A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000

B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000

C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000

D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng