Tiêu chuẩn ISO để hướng dẫn thực hiện cho lĩnh vực phần mềm là:

Tiêu chuẩn ISO để hướng dẫn thực hiện cho lĩnh vực phần mềm là:

A. ISO 9001

B. Tất cả đều sai

C. ISO 15288

D. ISO 9000-3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: