Thuộc tính z-index dùng để

Thuộc tính z-index dùng để

A. Định vị tương đối cho một thành phần

B. Quy định kiểu viền của một đối tượng web

C. Tạo hiệu ứng màu sắc cho liên lết

D. Đặt các thành phần web ở các lớp khác nhau

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Thuộc tính z-index dùng để

Thuộc tính z-index dùng để

A. Định vị tương đối cho một thành phần

B. Quy định kiểu viền của một đối tượng web

C. Tạo hiệu ứng màu sắc cho liên lết

D. Đặt các thành phần web ở các lớp khác nhau

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: