Thuộc tính text-indent dùng để?

Thuộc tính text-indent dùng để?

A. Thiết lập khoảng cách thụt đầu dòng

 

B. Thiết lập chế độ canh văn bản

C. Thêm hiệu ứng đặc biệt cho văn bản

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: