Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?

Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?

A. font-style

B. font-size

C. text-style

D. text-size

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?

Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?

A. font-style

B. font-size

C. text-style

D. text-size

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?

Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?

A. Font-style

B. Font-size

C. Text-style

D. Text-size

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: