Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?

Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?

A. {text-size:bold}

B.

C.

D. p {font-weight:bold}

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?

Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?

A. {text-size:bold}

B.

C.

D. P {font-weight:bold}

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: