Thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong 1 tag?

Thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong 1 tag?

A. Font

B. Class

C. Style

D. Styles

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Thuộc tính nào định nghĩa css ngay trong 1 tag?

Thuộc tính nào định nghĩa css ngay trong 1 tag?

A. Font

B. Class

C. Style

D. Styles

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: