Thuộc tính method của form chỉ ra phương thức mà dữ liệu sẽ được chuyển tới

Thuộc tính method của form chỉ ra phương thức mà dữ liệu sẽ được chuyển tới

Server. Nếu giá trị là _______, dữ liệu trên form sẽ được gửi như một khối dữ liệu. Nếu

Giá trị là _______ thì trình duyệt sẽ gửi dữ liệu bằng cách tạo một truy vấn bao gồm

Url, tên các điều khiển và các giá trị của các điều khiển trên form. 

A. Post/get

B. Get/post

C. Post/none

D. Get/none

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: