Thuộc tính HTML nào xác định một văn bản sẽ dùng thay thế cho hình ảnh, nếu hình ảnh không thể được hiển thị?

Thuộc tính HTML nào xác định một văn bản sẽ dùng thay thế cho hình ảnh, nếu hình ảnh không thể được hiển thị?

A. alt

B. src

C. title

D. longdesc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: