Thuộc tính của các cặp thẻ trong HTML được quy định thế nào?

Thuộc tính của các cặp thẻ trong HTML được quy định thế nào?

A. Thuộc tính là một cặp thẻ con luôn luôn được quy định trong thẻ bắt đầu, Thuộc tính được lưu trong giá trị các cặp tên / như: tên = “giá trị”

B. Thuộc tính luôn luôn được quy định trong thẻ bắt đầu, Thuộc tính được lưu trong giá trị các cặp tên / như: tên = “giá trị”

C. Thuộc tính là một thẻ gốc đóng vai trò cung cấp thông tin, Thuộc tính được lưu trong giá trị các cặp tên / như: tên = “giá trị”

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: