Thuộc tính Alt của hình ảnh xác định

Thuộc tính Alt của hình ảnh xác định

A. Dòng chữ xuất hiện ở vị trí của hình ảnh khi trình duyệt không hiển thị hình.

B. Dòng chữ xuất hiện bên trên hình ảnh khi để con trỏ lên trên hình 1 vài giây

C. Dòng chữ xuất hiện bên trên hình ảnh

D. Cả a và b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: