Thuộc tính _______ của thẻ table được sử dụng để chỉ ra độ rộng của bảng.

Thuộc tính _______ của thẻ table được sử dụng để chỉ ra độ rộng của bảng.

A. Width

B. Span

C. Area

D. Size

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: