Thực hiện kiểm tra nếu biến i không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?

Thực hiện kiểm tra nếu biến i không bằng 5, câu lệnh nào là đúng?

A.  if (i != 5)

B. if i =! 5 then

C. if i 5

D. if (i 5)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: