Thuật toán chạy trên gateway router là?

Thuật toán chạy trên gateway router là?

A. Inter-routing

B. Intra-routing

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: