Thuật ngữ ngoại trừ được sử dụng trong:

Thuật ngữ ngoại trừ được sử dụng trong:

A. Ý kiến chấp nhận toàn phần

B. Ý kiến chấp nhận từng phần

C. Ý kiến từ chối

D. Ý kiến không chấp nhận

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng