Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng liên mạng:

Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng liên mạng:

A. Stream

B. Packed

C. Datagram

D. Frame

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng ứng dụng:

Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng ứng dụng:

A. Datagram

B. Stream

C. Frame

D. Segment

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng giao vận:

Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng giao vận:

A. Message

B. Packed

C. Frame

D. Datagram

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng giao vận:

Thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng giao vận:

A. Stream

B. Packed

C. Segment 

D. Frame

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: