Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

A. Nguyên giá TSCĐ

B. Cho hoạt động

C. Chi dự án

D. Chi hoạt động SXKD

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt động sự nghiệp được tính vào đâu?

Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt động sự nghiệp được tính vào đâu?

A.  Chi hoạt động

B. Nguyên giá TSCĐ

C. Chi dự án

D. Chi hoạt động SXKD Trước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt ddoonhj sự nghiệp được tính vào đâu?

Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt ddoonhj sự nghiệp được tính vào đâu?

A. Chi dự án

B. Nguyên giá TSCĐ

C. Chi hoạt động

D. Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng