Thủ tục phần mềm tập trung vào:

Thủ tục phần mềm tập trung vào:

A. Cấp bậc điều khiển trong một cảm nhận trừu tượng hơn

B. Xử lý chi tiết của mỗi module riêng biệt

C. Xử lý chi tiết của mỗi tập module

D. Quan hệ giữa điều khiển và thủ tục

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: