Thủ tục nào dưới đây kiểm toán viên không áp dụng khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát:

Thủ tục nào dưới đây kiểm toán viên không áp dụng khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát:

A. Quan sát.

B. Kiểm tra số liệu.

C. Xác nhận.

D. Phỏng vấn.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng