Thứ tự xếp tầng của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

Thứ tự xếp tầng của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

A. External Style Sheet, Internal Style Sheet, Browser default, Inline Style

B. Inline Style, Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet

C. Browser default, Internal Style Sheet, Inline Style, External Style Sheet

D. Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet, Inline Style

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Thứ tự xép tầng của css theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

Thứ tự xép tầng của css theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

A.  External style sheet, internal style sheet, browser default, inline style

B. Inline style, browser default, external style sheet, internal style sheet 

C. Browser default, internal style sheet, inline style, external style sheet 

D. Browser default, external style sheet, internal style sheet, inline style

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: