Thứ tự mệnh đề trong SQL được sắp xếp theo độ giảm dần thứ tự ưu tiên là phát biểu nào sau đây?

Thứ tự mệnh đề trong SQL được sắp xếp theo độ giảm dần thứ tự ưu tiên là phát biểu nào sau đây?

A. FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY

B. SELECT , FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

C. SELECT , WHERE, FROM, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

D. FROM, SELECT, GROUP BY, HAVING, WHERE, ORDER BY

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: