Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI?

Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI?

A. Data, Packet, Segment, Bit, Frame

B. Data , Packet, Segment, Frame, Bit

C. Data, Segment, Packet, Frame, Bit

D. Data, Segment, Frame, packet, Bit

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: