Thứ tự các từ khóa public và static khi khai bao như thế nào?

Thứ tự các từ khóa public và static khi khai bao như thế nào?

A.  public đứng trước static

B. Thứ tự bất kỳ nhưng thông thường public đứng trước

C. static đứng trước public

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: