Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là?

Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là?

A. Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical

B. Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical

C. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical

D. Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: