Thư trả lời của khách hàng xác nhận đồng ý về số nợ đó là bằng chứng về:

Thư trả lời của khách hàng xác nhận đồng ý về số nợ đó là bằng chứng về:

A. Khả năng thu hồi về món nợ.

B. Khoản phải thu đó được đánh giá đúng.

C. Thời hạn trả món nợ đó được ghi nhận đúng.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng