Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt nhập quỹ,chọn định khoản đúng:

Thu tiền bán hàng bằng tiền mặt nhập quỹ,chọn định khoản đúng:

A. Nợ TK 1111: Tiền VN.

Có TK 511: Doanh thu hoạt động kinh doanh

B. Nợ TK 511: Tiền VN.

Có TK 1111: Doanh thu hoạt động kinh doanh

C. Nợ TK 1111: Tiền VN.

Có TK 512: Doanh thu hoạt động kinh doanh

D. Nợ TK 1121: Tiền VN.

Có TK 511: Doanh thu hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng