Thu thập bằng chứng nhằm:

Thu thập bằng chứng nhằm:

A. Các định chương trình kiểm toán.

B. Các định quy mô kiểm toán.

C. Đạt được những dữ liệu và thông tin làm cơ sở pháp lý cho các ý kiến kiểm toán.

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng