Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000

Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000

A. Nợ TK 111: 250.000Có TK 461: 250.000

B. Nợ TK 111: 250.000Có TK 511.8: 250.000

C. Nợ TK 111: 250.000Có TK 462: 250.000 

D. Nợ TK 111: 250.000Có TK 311: 250.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng