Thư quản lý nhất thiết phải đính kèm báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

Thư quản lý nhất thiết phải đính kèm báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng