Thử nghiệm chi tiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được tiến hành theo nội dung nào?

Thử nghiệm chi tiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được tiến hành theo nội dung nào?

A. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát nội bộ

B. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát xử lý

C. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát bảo vệ TS

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng