Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:

Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:

A. Bên có TK TM (111)

B. Bên có TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)

C. Bên nợ TK TM (111)

D. (b) và (c)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:

Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:

A. Bên có TK TM

B. Bên có TK kinh phí cấp cho cấp dưới

C. Bên nợ TK TM

D. B và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng