Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

A. Nợ TK 511: 135.000Có TK 111: 135.000

B. Nợ TK 111: 135.000Có TK 511: 135.000

C. Nợ TK 111: 135.000Có TK 461: 135.000

D. Nợ TK: 111: 135.000Có TK 311: 135.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

A. Nợ TK 511: 135.000Có TK 111: 135.000

B. Nợ TK 111: 135.000Có TK 511: 135.000

C. Nợ TK 111: 135.000Có TK 461: 135.000

D. Nợ TK: 111: 135.000Có TK 311: 135.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

A. Nợ TK 511: 135.000 | Có TK 111: 135.000

B. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 511: 135.000

C. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 461: 135.000

D. Nợ TK: 111: 135.000 | Có TK 311: 135.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng