Thu hồi số chi đã chi hộ cho cấp dưới bằng tiền mặt kế toán đơn vị cấp trên ghi:

Thu hồi số chi đã chi hộ cho cấp dưới bằng tiền mặt kế toán đơn vị cấp trên ghi:

A. Nợ TK 111- Tiền mặt, Có TK 1388 – Phải thu khác

B. Nợ TK 111- Tiền mặt, Có TK 136 – Phải thu nội bộ

C. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 336- Phải trả nội bộ

D. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 131- Phải thu khách hàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng