Thu được tiền lãi do cho vay thực hiện dự án tín dụng, số tiền mặt là 10.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Thu được tiền lãi do cho vay thực hiện dự án tín dụng, số tiền mặt là 10.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 10.000 / Có TK 3388: 10.000

B. Nợ TK 111: 10.000/ Có TK 331: 10.000

C. Nợ TK 111: 10.000 / Có TK 5118: 10.000

D. Nợ TK 111: 10.000/ Có TK3138: 10.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng