Thông lượng (throughput) của đường truyền vật lý là gì?

Thông lượng (throughput) của đường truyền vật lý là gì?

A. Độ suy yếu của tín hiệu trên đường truyền

B. Tần số mà nó có thể đáp ứng được

C. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền đó, tính bằng bps

D. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền đó, tính bằng Mbps

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: