/*This is a comment*/

/*This is a comment*/

P

{

text-align:center;

/*This is another comment*/

color:black;

font-family:arial;

}

Xem đoạn mã sau. Giá trị trong /*This is another comment*/ dùng để làm gì?

A. Câu lệnh CSS

B. Câu lệnh Javascript.

C. Câu lệnh HTML

D. Chú thích cho tài liệu CSS

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: