Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?

Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?

A. 1 collision

B. 2 collision

C. 1 collision/1port

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: