Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?

Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: