Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain?

Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: