Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?

Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1 broadcast/1port

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: