Thiết bị Repeater xử lý ở:

Thiết bị Repeater xử lý ở:

A. Tầng 1: Vật lý

B. Tầng 2: Data Link 

C. Tầng 3: Network

D. Tầng 4 trở lên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: