Thiết bị nào sau đây được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao?

Thiết bị nào sau đây được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao?

A. Switch, Brigde

B. Netcard

C. Port

D. Repeater

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: