Thiết bị nào ở tầng mạng có thể phân một mạng vào những broadcast domain khác nhau?

Thiết bị nào ở tầng mạng có thể phân một mạng vào những broadcast domain khác nhau?

A. Hub

B. Bridge

C. Switch

D. Router

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: