Thiết bị nào hoạt động ở tầng Vật lý (Physical)?

Thiết bị nào hoạt động ở tầng Vật lý (Physical)?

A. Switch

B. Card mạng

C. Hub và repeater

D. Router

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: