Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)?

Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR)?

A. Switch/Hub

B. Router

C. Repeater

D. NIC

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: